strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

Cele Statutowe

Cele Stowarzyszenia "Pomóż mi" to między innymi:

1.   Stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju zapewniających akceptację osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym.
2.   Stworzenie szansy na wykształcenie i rozwój dzieci niepełnosprawnych zapewniających akceptację w środowisku społecznym.
3.   Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.
4.   Przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń; przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji oraz zwiększanie tolerancji.
5.   Tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
6.   Udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzicom i przyjaciołom.
7.   Prowadzenie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla osób niepełnosprawnych.
8.  Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo.


Stowarzyszenie realizuje je poprzez:

1.   Organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy dla dzieci  i młodzieży.
2.   Czynny udział w różnorodnych imprezach rekreacyjnych, sportowych, przeglądach twórczości dziecięcej, festiwalach i olimpiadach.
3.  Organizowanie współpracy i wymiany informacji z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
4.   Prowadzenie czynnej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
5.   Gromadzenie środków na działalność stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz środków własnych.
6.   Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych.
7.   Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej m.in. przez organizowanie odczytów, spotkań i seminariów.
8.   Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego