strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2008

Zrealizowane programy
 

1)   "Mój przyjaciel konik i ja" - hipoterapia metodą rehabilitacji i integracji ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami psychiczno- emocjonalnymi". Głównym celem projektu było wsparcie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychiczno- emocjonalnymi i ich rodzin w procesie integracji społecznej oraz podniesienie poziomu funkcjonowania i jakości ich życia poprzez rehabilitację metodą hipoterapii oraz utworzenie grupy wsparcia dla rodziców. Uczestnikami projektu było 20 dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi, głównie z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 4 do 12 lat. Znaczna część dzieci pochodziła z rodzin o niskim statusie materialnym. Każde dziecko skorzystało z 11 półgodzinnych sesji hipoterapeutycznych, co dało łącznie 110 godzin terapii.  Psycholog prowadzący grupę wsparcia dla rodziców przeprowadził 10 dwugodzinnych spotkań, podczas których rodzice mogli wymieniać doświadczenia, pracować nad doskonaleniem możliwości komunikowania się z dzieckiem, uczyć się radzenia sobie z sytuacją stresową.

2)    
"Z teatrem za pan brat" - w ramach programu"Równać szanse 2008". Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i integrację osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników biorących udział w warsztatach teatralnych, jak również wprowadzenie ich do udziału w życiu społecznym i uczenie rozumienia kultury. W warsztatach wzięło udział 20 uczestników, 5 wolontariuszy i 3 instruktorów - opiekunów. Młodzież uczestnicząca w projekcie zdobyła wiele umiejętności poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i form zajęć takich jak: drama, nowe rytmy, pedagogika zabawy, ćwiczenia dykcji, poznanie twórczości sławnych poetów i pisarzy, przygotowanie sztuki teatralnej i jej prezentację. Wielkim sukcesem tej grupy było zaprezentowanie się przed publicznością podczas XV Wojewódzkiego Konkursu Zbiorowych Form Teatralnych "Teatralia 2008" w Kościerzynie i zdobycie głównej nagrody "Złotej maski".

3)    
"Dennison i Sherborne pomagają nam się rozwijać" - rehabilitacja psychoruchowa dzieci i  młodzieży z terenu gminy Bytów.
W programie wzięły udział dwie 20-osobowe grupy, podzielone ze względu na sprawność fizyczną i wiek. Odbyły się 24 dwugodzinne spotkania, podczas których osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy, W. Sherborne i P. Dennisona, M. i Ch. Knill oraz muzykoterapii i zajęć prowadzonych w sali doświadczania świata. Dało to możliwość stwarzania sytuacji, w których uczestnik może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony, korygować dysfunkcje rozwojowe, rozwijać przez ruch świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia jej z innymi ludźmi, a także nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ponadto działanie to przyczyniło się do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz usprawniło proces ich integracji społecznej.

4)   
"Parada wyobraźni" - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych poprzez udział w warsztatach artterapii oraz upowszechnianie ich twórczości. W ramach projektu przeprowadzono 24 dwugodzinne spotkania warsztatowe dla 30 osób, w tym 16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku od 10 do 18 lat z terenu gminy Bytów. Uczestnikami programu były osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami takimi jak upośledzenie umysłowe, ADHD, dysleksja, wady wymowy... Ponadto odbyły się dwugodzinne wycieczki: do Galerii "WIEŻA" w Bytowie i Muzeum Zachodnio - Kaszubskiego w Bytowie, a także prezentacja wykonanych prac i dekoracji na IX Targach Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir". Przeprowadzone zajęcia przyniosły korzyści dla całej grupy - dając przykłady zgodnego współżycia, chęci okazywania pomocy, umiejętności współpracy w grupie, ale również korzyści dla jednostek - rozwinęły wyobraźnię i wrażliwość, dając wiarę w siebie, odwagę i śmiałość, były dopingiem do ciężkiej pracy, rozbudzały ambicję, upór w dążeniu do celu, co tak ważne jest dla późniejszego, dorosłego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

5)   
"Wielkanocne palmy i pisanki" - organizacja konkursu integracyjnego dla uczniów ze szkół gminy Bytów. W konkursie wzięło udział ok. 150 uczniów z kilkunastu szkół gminy Bytów. Spotkanie uczniów z różnych środowisk szkolnych stworzyło możliwość wspólnego przebywania i współzawodnictwa z osobami z niepełnosprawnością, co przyczynia się do kształtowania w społeczeństwie pozytywnych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Na konkurs wpłynęło ponad 150 prac, z których nagrodzono 70. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpiło w Bibliotece Miejskiej, gdzie również odbyła się wystawa pokonkursowa. Później wszystkie prace zostały przekazane pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bytowie.

6)    
"Historia, folklor i taniec" - ochrona kultury ludowej i zanikających umiejętności artystycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych poprzez udział w warsztatach tańca kaszubskiego i średniowiecznego. W ramach projektu utworzono dwie 16-osobowe grupy: jedną tańca średniowiecznego, drugą - kaszubskiego. Odbyło się 25 2-godzinnych spotkań dla każdej z grup, co dało łącznie 100 godzin warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość poznania kultury ludowej oraz rozwinięcia swoich umiejętności artystycznych. Poprzez udział w warsztatach i prezentację dokonań mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, a przez szerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym wytworzyło się i pogłębiło u nich poczucie przynależności do zamieszkiwanego terenu (miasta, wsi, regionu, ojczyzny). Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu optymizmu życiowego i samooceny osób niepełnosprawnych, a także do rozwoju i ochrony zanikających umiejętności artystycznych i ludowych.

7)    
"Jak ryba w wodzie" - aktywny wypoczynek szansą integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów. Realizacja projektu miała na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów w procesie integracji społecznej oraz podniesienie poziomu funkcjonowania i jakości ich życia poprzez aktywny wypoczynek. Udział w projekcie wzięła 30-osobowa grupa osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym, opiekę nad nimi sprawowało 6 opiekunów. Wszystkie niepełnosprawne osoby pochodziły z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni w Parku Wodnym w Darłówku. W trakcie 2,5-godzinnego pobytu na basenie młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby doskonaliły umiejętność pływania.

8)   
"Na krawędzi" - organizacja widowiska słowno - muzycznego o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży. Głównym celem programu było zaproponowanie uczniom aktywnego udziału w dwóch spektaklach słowno - muzycznych o tematyce profilaktycznej. Impresariat Artystyczny "Inspiracja" z Krakowa zaprezentował dwa przedstawienia o tematyce antynarkotykowej: "Właściwy wybór" i "Poskromienie nieznośnego smoka". Podczas spektaklu uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji, czym jest uzależnienie. Pogłębili wiadomości na temat zagrożeń i konsekwencji, jakie wiążą się z używaniem substancji psychoaktywnych. Aktywnie doskonalili techniki asertywne. Na zakończenie każdego spektaklu prowadzący terapeuta przeprowadził aktywne spotkanie z uczniami, wzbogacane scenkami dramowymi z udziałem widzów.

9)   
Targi Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir" - w imprezie wzięło udział ok. 200 uczestników z 19 placówek kształcenia specjalnego z terenu województwa pomorskiego (8 ośrodków szkolno - wychowawczych, 4 warsztaty terapii zajęciowej, 5 środowiskowych domów samopomocy, 1 dom pomocy społecznej, 1 oddział opiekuńczo - leczniczy). Podczas Targów młodzi artyści mieli możliwość prezentacji wykonanych przez siebie prac plastycznych takich jak: rysunki na szkle, malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, haft oraz prac technicznych i przestrzennych, ozdób i upominków świątecznych. Impreza połączona była z kiermaszem prac, na który zaproszono uczniów bytowskich szkół i przedszkoli oraz mieszkańców. Targi są imprezą cykliczną i z roku na rok cieszą coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy chcą kupić oryginalne ozdoby, kartki, upominki i inne drobiazgi wykonane przez dzieci. Targi mają również na celu wymianę doświadczeń między placówkami oraz integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

10)   
Wycieczka "Kaszuby niezwykłe" - program miał na celu umożliwienie niepełnosprawnym podopiecznym bezpośrednie zetknięcie się z regionem Kaszub, jego kulturą, historią i zabytkami. Zależało nam też na kształtowaniu zamiłowania do turystyki, zwiedzania i poznawania oraz pokazania możliwości aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. W wycieczce wzięło udział 32 uczestników, w tym 5 opiekunów.

11)  
Wycieczka do ośrodka "Milo Mausz" - program miał na celu zapoznanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z odmienną kulturą ludów zamieszkujących w przeszłości kontynent amerykański, poznanie ich zwyczajów, tradycji i obrzędów. Podczas aktywnej zabawy wskazywano na potrzebę tolerancyjnej postawy wobec ludzi różnych ras, kultur i religii. W programie wzięło udział 35 osób, w tym 5 opiekunów.

12)    
"Dzień integracji" - głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół powiatu bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej. Dało to szansę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym na spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami i zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Ponadto jednym z celów projektu była możliwość spotkania rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli uczących w klasach integracyjnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bytowie. Spotkanie to było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a nauczyciele mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i nowoczesnej rewalidacji.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego