strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2010

Zrealizowane programy
 

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2010 znajdują się na stronie:
https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=F6609436C215015FB629A3AD6E1182A1?oppId=1094201)   
XI Targi Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir". Jedenasta edycja Targów odbyła się w dniach 25-26 listopada 2010r. W imprezie wzięły udział dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne z placówek szkolnictwa specjalnego, domów pomocy i warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa pomorskiego. W Targach wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 21 placówek,  a odwiedziło nas około 2000 osób - zaproszonych gości, dzieci i młodzieży z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańców Bytowa i okolic. Podczas dwudniowej imprezy młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Ukoronowaniem imprezy było przedstawienie teatralne pt. "Nieznośne słoniątko", zaprezentowane przez Teatr Lalki "Tęcza" ze Słupska w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości. Wartość zadania: 15.034,51zł, dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 13.000zł.

2)   
"Rośnijmy aktywnie" - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym. W programie wzięło udział 16 uczestników - dzieci niepełnosprawnych z     zaburzeniami    emocjonalno - psychicznymi z terenu powiatu bytowskiego. Dla każdego dziecka, na    podstawie wyników badań, dokumentacji lekarskiej i rozmów z rodzicami, opracowano    indywidualny program    rehabilitacji. Każdy uczestnik wziął udział w czternastu    trzydziestominutowych sesjach, jedno dziecko w piętnastu. Łącznie przeprowadzono 112,5 godz. rehabilitacji. Odbyło się również 16  konsultacji psychologiczno -    pedagogicznych, podczas których udzielano porad rodzicom i opiekunom. W trakcie    spotkań z rodzicami i opiekunami doświadczony psycholog i pedagog poruszali    m.in. następujące kwestie: analizowanie własnych reakcji, postaw, mechanizmów    obronnych    wobec dziecka, praca nad doskonaleniem możliwości komunikowania się z dzieckiem,    odreagowywanie stresów, umiejętność radzenia sobie z sytuacją stresową,    pomoc w kształtowaniu postaw rodzicielskich, pomoc w przewartościowaniu hierarchii    potrzeb i osobistych wartości, akceptacja niepełnosprawności i zaburzeń psychicznych. Wartość zadania: 4.997,50zł, dofinansowanie: Wojewoda Pomorski: 4.000zł


3)    "Ruch to zdrowie" - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenu gminy Bytów. W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Odbyły się 24 dwugodzinne spotkania, podczas których osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy, W. Sherborne i P. Dennisona, M. i Ch. Knill oraz muzykoterapii i zajęć prowadzonych w sali doświadczania świata. W ten sposób stwarzano sytuacje, w których uczestnik może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony, korygować dysfunkcje rozwojowe, rozwijać przez ruch świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia jej z innymi ludźmi, a także nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ponadto działanie to przyczyniło się do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz usprawniło proces ich integracji społecznej. Wartość zadania 5.129,09zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 4.400zł.


4)   "Z rękodziełem w tle" - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych oraz osób z różnymi dysfunkcjami poprzez udział w warsztatach arteterapii. W projekcie wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów, w tym 17 dziewcząt i 13 chłopców. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, w ramach projektu przeprowadzono 15 dwugodzinnych spotkań dla każdej z grup, czyli łącznie 60 godz. warsztatów. Uczestnikami programu były osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami, takimi jak upośledzenie umysłowe, ADHD, dysleksja, wady wymowy. Ponadto odbyła się wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie połączona z warsztatami tematycznymi oraz wyjście do Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, a także prezentacja wykonanych prac i dekoracji na XI Targach Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir". Przeprowadzone zajęcia przyniosły korzyści dla całej grupy - dając przykłady zgodnego współżycia, chęci okazywania pomocy, umiejętności współpracy, ale również korzyści dla jednostek - rozwinęły wyobraźnię i wrażliwość, dając wiarę w siebie, odwagę i śmiałość, były dopingiem do ciężkiej pracy, rozbudzały ambicję, upór w dążeniu do celu, co jest tak ważne dla późniejszego, dorosłego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Wartość zadania - 1.758,00zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 600zł.

5)    
"Średniowiecznie na Kaszubach" - prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego realizowanego podczas warsztatów tańca średniowiecznego i kaszubskiego. W ramach projektu utworzono dwie 14-osobowe grupy: jedną tańca średniowiecznego, drugą - kaszubskiego. Odbyło się 25 dwugodzinnych spotkań dla każdej z grup, co dało łącznie 100 godzin warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość poznania kultury ludowej oraz rozwinięcia swoich umiejętności artystycznych. Podczas warsztatów beneficjenci zdobywali i doskonalili umiejętność tańca średniowiecznego i kaszubskiego oraz wiedzę o własnym regionie od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Poprzez udział w warsztatach i prezentację dokonań mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, a przez szerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym wytworzyło się i pogłębiło u nich poczucie przynależności do zamieszkiwanego terenu. Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu samooceny osób niepełnosprawnych, a także do rozwoju i ochrony zanikających umiejętności artystycznych i ludowych. Ponadto w ramach projektu odbyła się wycieczka do Centrum Edukacji i Promocji Regionu - Skansen w Szymbarku, podczas której uczestnicy mieli możliwość bliższego przyjrzenia się regionalnej historii, tradycji i kulturze. Wartość zadania - 1.009,01zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 700,00zł.


6)   "Nie jesteśmy rybami, ale chętnie pływamy". Realizacja projektu miała na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów w procesie integracji społecznej oraz podniesienie poziomu funkcjonowania i jakości ich życia poprzez aktywny wypoczynek. Udział w projekcie wzięła 30-osobowa grupa osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym, opiekę nad nimi sprawowało 6 opiekunów. Wszystkie niepełnosprawne osoby pochodziły z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni w Parku Wodnym w Darłówku. W trakcie dwugodzinnego pobytu na basenie młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby doskonaliły umiejętność pływania. Wartość zadania: 1.020,00zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 800zł.


7)   "Spotkanie z teatrem" - organizowanie i prowadzenie warsztatów teatralnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi. Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów, w tym    8 dziewcząt i 7 chłopców, którzy wzięli udział w warsztatach teatralnych. Odbyło się    26 dwugodzinnych spotkań, co dało 52 godziny warsztatów, podczas których uczestnicy    mieli możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, takich jak: teatr żywego    słowa, sto-klatka, teatr kukiełkowy, teatr dramatyczny, pantomima, inscenizacja, itp.    Dzieci i młodzież rozwijały wyobraźnię i kreatywność oraz prezentowały swoje    umiejętności podczas konkursów i przeglądów. W ramach projektu odbył się również    wyjazd na przedstawienie teatralne pt. "Mały książę" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wartość zadania: 1494,91zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 700zł.


8)     "Wyhamuj w porę"- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Około 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Bytów wzięło    udział w 12 spotkaniach profilaktycznych i konkursach, które miały na celu wzrost    świadomości i wiedzy, czym jest agresja i przemoc oraz pokazały sposoby radzenia sobie    z nią i jej unikania. Młodzi ludzie poprzez uczestnictwo w programie doskonalili techniki    asertywne, kształtowali umiejętność świadomego dokonywania wyborów oraz wdrażani    byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych. Wartość zadania: 1.135,55zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 800zł.


9)   "Dzień integracji" - organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin. Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół powiatu bytowskiego aktywnego udziału w dwudniowej imprezie integracyjnej, która odbyła się w dniach 20 i 21 czerwca 2010r. Dało to szansę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym na spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami i zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Ponadto jednym z celów projektu była możliwość spotkania rodziców tych dzieci oraz nauczycieli uczących w klasach integracyjnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bytowie. Spotkanie to było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a nauczyciele mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i nowoczesnej rewalidacji. Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 300 osób. Wartość zadania: 972,16zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 700zł.    


10)   "Zdrowa młodość" - organizacja konkursu prac dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia. Głównym celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych    i gimnazjalnych z terenu powiatu bytowskiego udziału w konkursie plastycznym    promującym    zdrowy styl życia. Podczas wykonywania prac konkursowych uczniowie    mieli    sposobność do refleksji i odpowiedzenia na pytania: Czy warto ryzykować? Jakich    wyborów warto dokonywać, a z czego należy rezygnować w trosce o swoje zdrowie?    Wykonywanie prac dało im możliwość wyrażenia emocji i przeżyć, wypowiedzenia    swego zdania na ważny dla nich temat. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac, które    oceniane były w trzech kategoriach: klasy I - III szkoły podstawowej, klasy IV - VI    szkoły podstawowej, klasy I - III    gimnazjum. W związku z dużym zainteresowaniem    konkursem komisja konkursowa    uznała, że w każdej kategorii wiekowej uczniowie,    poza pierwszymi trzema miejscami, otrzymają także wyróżnienia. Wartość zadania:827,84zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 600zł.  


11)   "Poznaj siebie" - organizacja widowiska słowno - muzycznego o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego. Celem programu było zaproponowanie naszym podopiecznym aktywnego udziału w spektaklach słowno - muzycznych, po których będą mieli możliwość dokonywania właściwych wyborów życiowych. Ok. 185 osób niepełnosprawnych wzięło udział w dwóch spektaklach słowno - muzycznych o tematyce prewencyjnej. Podczas spektakli uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dot. zdrowego stylu życia oraz nabycia i podniesienia umiejętności społecznych: współpracy i funkcjonowania w grupie, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, radzenia sobie z uczuciami. Wartość zadania: 800zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 600zł.

12)    Pozyskanie pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych z Banku Żywności w Tczewie oraz przekazanie na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bytowie. Wartość uzyskanej pomocy: 9.151,13zł.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego