strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2011

Zrealizowane programy

Zadania zrealizowane w 2011 roku

1. XII Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”. W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 21 placówek z terenu województwa pomorskiego. Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.

2. „Sprawność naszym celem” – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym. W programie rehabilitacji wzięło udział 15 uczestników – dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalno – psychicznymi z terenu Powiatu Bytowskiego, a ich rodzice/opiekunowie skorzystali z punktu informacyjno – konsultacyjnego prowadzonego przez dwóch psychologów i pedagoga.

3. „Uczymy, bawimy, wspieramy” – prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. W ramach projektu utworzono i prowadzono placówkę wsparcia dziennego dla 20 osób - dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, zagrożonych demoralizacją i patologią. Uczestnikom zostało stworzone miejsce do bezpiecznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu, a także oferowana była doraźna pomoc w rozwiązywaniu trudności funkcjonowania społecznego, szkolnego, osobistego i emocjonalnego. Prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz profilaktyczne i terapeutyczne.

4. „Rozwijamy się przez ruch” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenu Gminy Bytów. W programie wzięło udział 25 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M i Ch Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi, połączonymi z nauką wierszyków i piosenek.  

5. „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości. W projekcie wzięło udział 20 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne a także wyjazdowe warsztaty terenowe w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich.

6.  „Pływam, bo lubię”. Udział w projekcie wzięła 30-osobowa grupa osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu Gminy Bytów,  z rodzin o niskim statusie materialnym. W ramach programu zorganizowano dwa wyjazdy na pływalnię do Parku Wodnego w Kościerzynie, w trakcie których młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby, doskonaliły umiejętność pływania.

7. „Na szkolnej scenie” -  prowadzenie warsztatów teatralnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi.
Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Podczas warsztatów teatralnych dzieci i młodzież miały możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, rozwijały wyobraźnię i kreatywność oraz prezentowały swoje umiejętności podczas konkursów i przeglądów. W ramach projektu odbył się wyjazd na przedstawienie teatralne pt. „Na Arce o ósmej” w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

8. „STOP! – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Około 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w 12 spotkaniach profilaktycznych i konkursach, które miały na celu wzrost świadomości i wiedzy, czym jest agresja i przemoc oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki  asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.

9. „Dzień integracji” – organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin. Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a nauczyciele mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i nowoczesnej rewalidacji. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób.

10. „Moja recepta na zdrowie” – organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia. Głównym celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Na konkurs wpłynęły 204 prace z 16 placówek. Nagrodzono i wyróżniono 57 laureatów w 3 kategoriach wiekowych.

11. „Właściwe wybory”– organizacja  widowiska słowno – muzycznego o tematyce prewencyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego. W dwóch spektaklach słowno – muzycznych o tematyce prewencyjnej wzięło udział ok. 180 osób niepełnosprawnych. Podczas spektakli dzieci i młodzież miały możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz nabycia i podniesienia umiejętności społecznych: współpracy i funkcjonowania w grupie, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, radzenia sobie ze swoimi uczuciami oraz akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów.

12. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”. W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, dwóch rajdach pieszych: wiosennym oraz dwuetapowym jesienno – zimowym, dwóch rajdach rowerowych: wiosennym i jesiennym oraz rajdzie pieszym "Brzegiem morza”, podczas którego pokonali szesnastokilometrową trasę z Łeby do Słowińskiego Parku Narodowego, dalej do Wydm Ruchomych, by brzegiem morza wrócić do Łeby.

13. „Jestem szczęśliwym dzieckiem” – organizacja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych szkolnictwa specjalnego. W ramach projektu przeprowadzono konkurs dla uczniów niepełnosprawnych z terenu województwa pomorskiego, którego ideą przewodnią była Konwencja Praw Dziecka i prawa dzieci. Celem projektu było uświadomienie dzieciom ich praw oraz kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi. Nie mniej ważnym efektem projektu było nabycie przez uczestnikó umiejętności świadomego dokonywania wyborów, wzrost poczucia własnej wartości i wiary w siebie, a także przyswojenie przez uczestników właściwych wzorów postępowania.

14. „Wielkanocne palmy i pisanki” – organizacja integracyjnego konkursu edukacyjnego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów. W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno – techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. W konkursie wzięło udział około 400 uczniów, którzy przygotowali prace indywidualne i zbiorowe. Nagrodzono 52 prace indywidualne oraz 5 zbiorowych.

15. „Tomatis” – program terapii poprawiającej i stymulującej proces słyszenia u dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. W terapii prowadzonej metodą Tomatisa wzięło udział 10 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Każda osoba uczestniczyła w badaniu lateralizacji, 30 seansach słuchania muzyki oraz terapii logopedycznej. Poprzez udział w terapii u dzieci nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu głosu, wydłużenie procesu koncentracji uwagi oraz pozytywne zmiany w procesie słyszenia. U dzieci autystycznych następowało wyciszenie i relaks. U osób, które wzięły udział w terapii zaobserwowano wielosensoryczny progres rozwoju psychomotorycznego oraz efektywniejszy udział w innych zajęciach i terapiach.

16. „Świadomość ciała” – program terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych - upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Terapią zajęciową zostało objętych 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim z terenu Gminy Bytów. Na rehabilitację składały się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze średnio 2 godz. tygodniowo, prowadzone przez wykwalifikowanego rehabilitanta na podstawie przeprowadzonego badania fizjoterapeutycznego. Każdy z uczestników skorzystał z 10 godzin rehabilitacji.

17. Pozyskanie pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych z Banku Żywności w Tczewie i przekazanie na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bytowie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego