strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2013

Zrealizowane programy

Sprawozdanie merytoryczne z zadań zrealizowanych w 2013 roku


 • XIV Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”.  W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 24 placówek z województwa pomorskiego. Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśrodowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.


 • „Dotyk zdrowia” rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym. W programie rehabilitacji wzięło udział 15ów dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalno psychicznymi z terenu Powiatu Bytowskiego, a ich rodzice i opiekunowie skorzystali z punktu informacyjno konsultacyjnego prowadzonego przez  pedagoga.


 • Uczymy, bawimy, wspieramy” prowadzenie świetlic opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w Bytowie, Niezabyszewie i Gostkowie”. W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze z terapii dla 70 osób -  dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami z Bytowa (30 osób), Niezabyszewa (20 osób) i Gostkowa (20 osób), które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i/lub patologiami.  Prowadzone zajęcia miały na celu rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych. Ponadto odbywały się zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym (logopedia i arteterapia) orazęcia socjoterapeutyczne, mające na celu przeciwdziałanie patologii, uzależnieniom, zachowaniom społecznie nieakceptowanym i społecznemu uczestników.


 • „Dobry start to ruch, zabawa, zdrowie” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M i Ch Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi i muzycznymi.  


 • „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości. W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne i warsztaty terenowe w Muzeum Etnograficznym i Muzeum Piernika w Toruniu, podczas których zapoznali się z tradycjami świat Bożego Narodzenia i Trzech Króli oraz  wzięli udział w warsztatach wypieku toruńskich pierników.


 • „Spotkajmy się na basenie”. Udział w projekcie wzięło 56 osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu Gminy Bytów,  z o niskim statusie materialnym. W ramach programu zorganizowano cztery wyjścia do Kompleksu Basenowo Rekreacyjnego w Bytowie, w trakcie których młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby, doskonaliły umiejętność pływania.


 • Bajdobrzenie na szkolnej scenie” - prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mieli możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, rozwijali wyobraźnię i kreatywność, prezentowały swoje umiejętności podczas konkursów i przeglądów. W projektu dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Władcy wiedzy”.


 • „Ja i mój świat” program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Około 180 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w spotkaniach profilaktycznych i które miały na celu wzrost świadomości i czym jest agresja i oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.


 • „Dzień integracji” organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin.  Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i rewalidacji.


 • „Moja młodość bez nałogów” organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci iłodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia. Celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i z terenu Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłoszono 260 prac indywidualnych i zbiorowych, z których wykonano wystawę pokonkursową. Przyznano 9 nagród głównych oraz 20 wyróżnień.


 • „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”. W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno sportowych, w rajdach pieszych i rowerowych  oraz rajdzie „Śladami Kopernika”.


 • „Wielkanocne palmy i pisanki” organizacja integracyjnego konkursu edukacyjnego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów. W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. W konkursie wzięło udział około 300 uczniów, którzy przygotowali prace indywidualne i Nagrodzono 27 prac, a wyróżniono 21.


 • „Cukierki” program profilaktyczno edukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W ramach programu  70 dzieci - uczniów klas I VI szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno edukacyjnych, opartych na konwencji bajki, a dotyczących profilaktyki uzależnień, głównie narkomanii.


 • „Kinomaniak” spotkanie z kulturą na wielkim ekranie. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Multikina w Słupsku dla 30 uczestników świetlic wsparcia dziennego z Bytowa, Niezabyszewa i Gostkowa, po 10 uczestników zżdej świetlicy.


 • „EEG Biofeedback” program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych. W terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Każde dziecko wzięło udział w 20 sesjach terapeutycznych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego