strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2014

Zrealizowane programy

1. XV Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”.
W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 25 placówek z województwa pomorskiego. Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśrodowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.

2. „Dotyk zdrowia”
rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym.
W programie rehabilitacji wzięło udział 15ów dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalno psychicznymi z terenu Powiatu Bytowskiego, a ich rodzice i opiekunowie skorzystali z punktu informacyjno konsultacyjnego prowadzonego przez  pedagoga.

3.
Uczymy, bawimy, wspieramy”
prowadzenie świetlic opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w Bytowie, Niezabyszewie i Gostkowie”.
W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze z terapii dla 70 osób -  dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami z Bytowa (30 osób), Niezabyszewa (20 osób) i Gostkowa (20 osób), które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i/lub patologiami. Prowadzone zajęcia miały na celu rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych. Ponadto odbywały się zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne.

4. „Na dobry start” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów.
W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M i Ch Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi i muzycznymi.  

5. „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości.
W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z tradycjami i rękodziełem Kaszub i innych regionów Polski, wykonując różne prace plastyczne i techniczne.

6.  „Pływać każdy może
”.
Udział w projekcie wzięło 45 osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu Gminy Bytów,  z o niskim statusie materialnym. W ramach programu zorganizowano dwa wyjścia do Kompleksu Basenowo
Rekreacyjnego w Bytowie, w trakcie których młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby, doskonaliły umiejętność pływania.


7. „Na  scenie” - prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mieli możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, rozwijali wyobraźnię i kreatywność, prezentowały swoje umiejętności podczas konkursów i przeglądów.

8. „Nie zamykaj oczu”
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej.
Około 160 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w spotkaniach profilaktycznych i które miały na celu wzrost świadomości i czym jest agresja i oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.

9. „Dzień integracji”
organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin.  
Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i rewalidacji.

10. „Bądź sobą, nie daj się nałogom”
organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci iłodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia.
Celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i z Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłoszono 300 prac indywidualnych i zbiorowych z 22 placówek, zórych wykonano wystawę pokonkursową.

11. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.

W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno sportowych  oraz w wycieczce „Bliskie spotkania z Wawelskim Smokiem”. W trakcie wycieczki uczestnicy zwiedzili Kraków i Kazimierz, poznawali historię Wawelu, oglądali szopki bożonarodzeniowe, a także podziwiali ołtarz Wita Stwosza, krakowskie kościoły oraz żydowskie synagogi. Uczestniczyli też  w dwóch lekcjach w Muzeum Inżynierii Miejskiej: "Rodzina maszyn prostych" oraz "Budujemy poduszkowiec” .

12. „Wielkanocne palmy i pisanki”
organizacja integracyjnego konkursu edukacyjnego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów.

W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. Do konkursu zgłoszono 600 prac indywidualnych i zbiorowych.  Nagrodzono  40 a wyróżniono 140 uczestników .

13. „Kinomaniak”
spotkanie z kulturą na wielkim ekranie.
W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Multikina w Słupsku dla 30 uczestników świetlic wsparcia dziennego z Bytowa, Niezabyszewa i Gostkowa, po 10 uczestników zżdej świetlicy.

14. „EEG Biofeedback”
program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych.
W
terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Każde dziecko wzięło udział w 20 sesjach terapeutycznych.

15. „Błękitna szkoła
warsztaty morskie”,
W ramach programu 35 osób niepełnosprawnych wzięło udział w wyjeździe do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Uczestnicy wzięli udział w prezentacji multimedialnej, obejrzeli  film, zwiedzili salę muzealną i salę z oknami podwodnymi oraz przeprowadzili obserwacje zwierząt przy foczych basenach.

16. „Jestem aktywny, więc się rozwijam”
W ramach projektu 60 osób niepełnosprawnych wzięło udział w sześciu imprezach integracyjnych i Imprezy te miały na celu integrację wychowanków, kształtowanie postaw społecznych oraz wzbudzanie motywacji do działania w grupie.


17. Program profilaktyczno
edukacyjny „Magiczne kryształy”

W ramach programu 115 uczestników wzięło udział w zajęciach profilaktyczno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień. Program składał się z 4 godzinnych spotkań, odbywających się w cyklu cotygodniowym od marca do grudnia, zą na miesiące wakacyjne. Dzieci wzięły też udział w konkursie plastycznym o tematyce profilaktycznej oraz zapoznały się z kampanią społeczną „Wyloguj się do życia”.


18. „Metoda Tomatisa” - stymulacja audio
psycho - lingwistyczna.

W programie udział wzięło sześcioro dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Działanie terapeutyczne polegało na systematycznym organizowaniu treningów słuchania muzyki za pomocą specjalnych słuchawek, a każde dziecko wzięło udział w 30 sesjach terapeutycznych.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego