strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2015

Zrealizowane programy

W 2015 roku w ramach działań statutowych
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie
zrealizowano następujące programy:


1. XVI Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”.
W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 25 placówek z województwa pomorskiego. Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśrodowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.

2.
„Dotyk zdrowia” rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym.
W programie rehabilitacji wzięło udział 12ów dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalno psychicznymi z terenu Powiatu Bytowskiego, a ich rodzice i opiekunowie skorzystali z punktu informacyjno konsultacyjnego prowadzonego przez  pedagoga.

3.
„Uczymy, bawimy, wspieramy” prowadzenie świetlic opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w Bytowie, Niezabyszewie i Gostkowie”.
W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze z terapii dla 90 osób -  dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami z (30 osób), Niezabyszewa (20 osób), Gostkowa (20 osób) i Pomyska Wielkiego (20ób), które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i/lub patologiami.
Prowadzone zajęcia miały na celu rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych. Ponadto odbywały się zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne.

4.
„Na dobry start” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów.
W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M i Ch Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi i muzycznymi.  

5.
„Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości.
W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z tradycjami i rękodziełem Kaszub i innych regionów Polski, wykonując różne prace plastyczne i techniczne.

6.
Ze szkolnej sceny” - prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mieli możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, rozwijali wyobraźnię i kreatywność, prezentowały swoje umiejętności podczas konkursów i przeglądów.

7.
„Nie bądź toksyczny” program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej.
Około 160 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w spotkaniach profilaktycznych i które miały na celu wzrost świadomości i czym jest agresja i oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.

8.
„Dzień integracji” organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin.
Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i rewalidacji.

9.
„Świat uzależnień to nie moje życie” organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci iłodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia.
Celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i z Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłoszono 200 prac indywidualnych i zbiorowych z 18 placówek, zórych wykonano wystawę pokonkursową.

10.
„Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.
W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno sportowych  oraz w wycieczce do Warszawy, czasie której uczestnicy m.in. zwiedzili wystawę w  Państwowym Muzeum Etnograficznym i wzięli udział w warsztatach wycinkarskich, odwiedzili Sejm i obserwowali obrady w galerii Sali Posiedzeń Sejmu, zwiedzili Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, biorąc udział w lekcji z udziałem zwierząt „Gady i płazy”.

11.
„Wielkanocne palmy i pisanki” organizacja integracyjnego konkursu edukacyjnego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów.
W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. Do konkursu zgłoszono 415 prac indywidualnych i zbiorowych.  Nagrodzono  30 a wyróżniono 130 uczestników .

12.
„EEG Biofeedback” program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych.
W
terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Każde dziecko wzięło udział w 20 sesjach terapeutycznych.


13.
„To je małé, to je wiôldżé”

W ramach programu 35 osób niepełnosprawnych wzięło udział w wyjeździe do Kaszubskiego Parku Miniatur i Gigantów  w Stryszej Budzie  niedaleko Kartuz, gdzie w jednym     można było zobaczyć wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski i świata. Uczniowie oglądali też  latarnie morskie polskiego wybrzeża, a także wzięli  udział w  prezentacji gigantycznych owadów, mieszkańców lasu i ogromnych przedmiotów.

14.
„Bawimy się i rozwijamy”
W ramach projektu 60 osób niepełnosprawnych wzięło udział w sześciu imprezach integracyjnych i Imprezy te miały na celu integrację wychowanków, kształtowanie postaw społecznych oraz wzbudzanie motywacji do działania w grupie.


15.
„Metoda Tomatisa” - stymulacja audio psycho - lingwistyczna.

W programie udział wzięło sześcioro dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Działanie terapeutyczne polegało na systematycznym organizowaniu treningów słuchania muzyki za pomocą specjalnych słuchawek, a każde dziecko wzięło udział w 30 sesjach terapeutycznych.

16.
„Cukierki” program profilaktyczno edukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
W ramach programu  35 dzieci - uczniowie szkoły podstawowej - uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno edukacyjnych, opartych na konwencji bajki, a dotyczących profilaktyki uzależnień, głównie narkomanii.

17.
„Krok po kroku”- specjalistyczne oddziaływania w procesie rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością  metodą integracji sensorycznej.
W ramach programu 15 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 2 do 13 lat z terenu  gminy Bytów uczestniczyło w specjalistycznych zajęciach prowadzonych metodą integracji sensorycznej. Z każdym uczestnikiem wypracowano dziesięć godzin indywidualnej terapii, której głównym celem było usprawnianie pod względem ruchowym, oraz poznawczym, odwrażliwianie lub dowrażliwianie na poszczególne bodźce sensoryczne, według indywidualnych potrzeb.

18.
Pozyskanie pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych z Banku Żywności w i dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz uczestnikom świetlic opiekuńczo wychowawczych, podopiecznym Stowarzyszenia znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego