strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2017

Zrealizowane programy

W 2017 roku w ramach działań statutowych zrealizowano następujące programy:

1. XVIII Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”.

W Targach wzięli udział uczniowie, wychowankowie i uczestnicy 26 placówek zajmujących się opieką, edukacją i wychowaniem osób niepełnosprawnych z terenu województwa pomorskiego, łącznie ok. 200 osób niepełnosprawnych, a także ok. 2000 odwiedzających
zaproszonych gości, dzieci i młodzieży z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańców Bytowa i okolic  Podczas Targów młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Impreza była doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśrodowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.

2. „Nie bądź zielony w tematyce autyzmu. W kwietniu bądź niebieski” - II Dzień Świadomości Autyzmu.
W ramach projektu odbyły się wykłady dla rodziców i nauczycieli, połączone z warsztatami:  „Koncepcja pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w klasach integracyjnych i specjalnych” oraz  „Zaburzenia ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla neurologopedy”. W trakcie imprezy dla dzieci zorganizowano szereg zabaw edukacyjnych, ruchowych. Rodzice i inne osoby zainteresowane  miały możliwość uzyskania bezpłatnych porad między innymi u logopedy, psychologa, terapeuty behawioralnego, terapeuty biofeedback, czy terapeuty z zakresu komunikacji alternatywnej .  W ramach obchodów placówka przyłączyła się do globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko dla Autyzmu” od piątku 7 kwietnia do niedzieli 9 kwietnia, na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem, budynek SOSW został podświetlony na niebiesko.

3. „Na zdrowy start” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z Gminy Bytów.
W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. pedagogiki zabawy i elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, M. i Ch. Knilla z muzykoterapii i relaksacji oraz biblioterapii. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi i Realizacja projektu pozwoliła na zapewnienie dzieciom szerokiego zakresu metod wspomagających ich rozwój, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb.

4. „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości.
W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z tradycjami i rękodziełem Kaszub i innych regionów Polski, wykonując różne prace plastyczne i techniczne. Odbyły się także warsztaty wyjazdowe do Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, gdzie zostały zaprezentowane eksponaty i akcesoria związane z utrzymywaniem higieny przez człowieka. Podczas lekcji muzealnej uczestnicy poznali dzieje higieny osobistej na przełomie lat, a na zakończenie własnoręcznie wykonali mydło i czekoladę.

5. Scena i my” - prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Wzięły one udział w spotkaniach warsztatowych, podczas których miały możliwość zapoznania się z literackim sławnych pisarzy, poznania różnych form scenicznych takich jak: pantomima, stop-klatka, teatr żywego słowa, teatrzyk cieni, teatrzyk  kukiełkowy, inscenizacja, ćwiczenia dramowe oraz inne formy aktywności ruchowej. Młodzi aktorzy mieli też możliwość zaprezentowania umiejętności na forum, przedstawiając swoją interpretację sztuki pt. „Królewna Śnieżna i siedmiu krasnoludków” podczas XXII Wojewódzkiego Konkursu Zbiorowych Form Teatralnych „Teatralia 2017” w Kościerzynie, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i „Dnia Integracji” oraz w  Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w z okazji Dnia Dziecka.

6. „Sobą być” program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rówieśniczej.
Około 160 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w spotkaniach profilaktycznych i które miały na celu wzrost świadomości i czym jest agresja i oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.

7. „Dzień integracji” organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin.  
Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i rewalidacji.

8. „Żyj marzeniami, nie uzależnieniami” organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci iłodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego.
Celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i z Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia i promowanie zachowań pożądanych. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania iłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłoszono 190 prac indywidualnych i zbiorowych z 35 placówek, zórych wykonano wystawę pokonkursową; wyłoniono 50 laureatów.

9. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.
W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno sportowych  oraz w wycieczce do Gdańska i Bydgoszczy, w czasie której uczestnicy m.in. zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, w Muzeum Narodowym wzięli udział w zajęciach edukacyjnych "Czas przemian. Malarstwo europejskie końca XIX i początku XX w", oraz w lekcji muzealnej pt. "W mieście nad Brdą. Dzieje Bydgoszczy" prowadzoną w oparciu o wystawę „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”.

10. „Wielkanocne palmy i pisanki” organizacja integracyjnego konkursu edukacyjno plastycznego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów.
W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. Do konkursu zgłoszono ok. 300 prac indywidualnych i zbiorowych.  Nagrodzono  46 a wyróżniono 115 uczestników . Przygotowując się do udziału w konkursie, uczniowie pogłębiali wiedzę o tradycjach wielkanocnych poprzez wyszukiwanie oraz wykorzystanie w praktyce informacji z zakresu historii, religii, plastyki i Kultywowali tradycje związane z samodzielnym wykonaniem ozdób świątecznych, kształtując wrażliwość plastyczną i estetyczną, a później mogli zaprezentować swoje dokonania na forum podczas wystawy prac w Bibliotece Miejskiej. Po wystawie prace zostały przekazane pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bytowie.

11. „EEG Biofeedback” program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych.
W
terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Każde dziecko wzięło udział w 20 sesjach terapeutycznych.

12. „Krok po kroku”- specjalistyczne oddziaływania w procesie rehabilitacji dziecka                                 z niepełnosprawnością  metodą integracji sensorycznej.
W ramach programu 7 niepełnosprawnych dzieci z terenu  gminy Bytów uczestniczyło w zajęciach prowadzonych metodą integracji sensorycznej. Z każdym uczestnikiem wypracowano dziesięć godzin indywidualnej terapii, której głównym celem było usprawnianie pod względem ruchowym oraz poznawczym, odwrażliwianie lub dowrażliwianie na poszczególne bodźce sensoryczne (według indywidualnych potrzeb). Udział w zajęciach przyczynił się do osiągnięcia poprawy dysfunkcji ruchowych oraz pozwolił odkryć bodźce sensoryczne, dzięki którym w indywidualny sposób można podnosić aktywność układu nerwowego, aby mógł on funkcjonować na właściwym poziomie i sprzyjał prawidłowemu funkcjonowaniu takich zmysłów jak: koordynacja, równowaga, stabilizacja tułowia, prawidłowe napięcie mięśniowe, dobra praca oczu czy normalizacja wrażeń przedsionkowych i prioproceptywnych oraz dotykowych, wpływających bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy.

13. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach” -  program popularyzacji turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach turystyczno krajoznawczych i Odbyły się 2 rajdy rowerowe i 2 piesze na terenach powiatu bytowskiego oraz rajd pieszy wńsku. Podczas zajęć i rajdów uczestnicy zdobyli umiejętności: planowania zajęć, komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o sprawach; stosowania zasad właściwego i bezpiecznego zachowania się w terenie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, doceniania, jak ważne jest właściwe zaplanowanie udanej imprezy turystycznej; poszanowania dóbr przyrody, szacunku dla drugiego człowieka poprzez pracę w oceny siebie i swoich działań oraz wyciągania wniosków do dalszych działań.

14. „Kaszubskie bajania” kaszubska tradycja i kultura oczami młodych.
W ramach projektu 20 uczestników wzięło udział w warsztatach tworzenia kaszubskich bajek metodą animacji poklatkowej. Podczas warsztatów beneficjenci pogłębiali wiedzę o własnym regionie, języku i kulturze kaszubskiej poprzez poznawanie legend, wierszy, bajek i baśni kaszubskich, a następnie poprzez tworzenie na ich podstawie krótkich filmików metodą animacji poklatkowej, do których i nspiracją były wiersze Stanisława Janke „Skòczk" oraz Tomasza Fopke  „Witaminczi”. Uczestnicy w trakcie pracy wykazali się umiejętnościami wyszukiwania, selekcji, oceny i przetwarzania informacji, symbolicznego przedstawienia tematu, tworzenia uogólnień, kreatywnego tworzenia scenografii i ści podczas fotografowania kilkuset ujęć i obróbki zdjęć, doboru ścieżki dźwiękowej i tworzenia filmu w programie komputerowym. Pracując nad powstaniem animacji, odszukiwali ciekawe aspekty kultury i tradycji kaszubskiej, łącząc je ze współczesnością i technologią  poprzez wykonanie zdjęć urządzeniami mobilnymi, ich obróbkę, import do programu komputerowego, opracowanie w programie Windows Movie Maker oraz publikację w serwisach internetowych.


15. „Tańczące cukierki”
prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego realizowanego podczas warsztatów tańca kaszubskiego.

W ramach projektu 15 osób niepełnosprawnych wzięło udział w warsztatach tańca kaszubskiego. Podczas warsztatów uczestnicy nabywali i doskonalili umiejętność tańca kaszubskiego i piosenki kaszubskiej, a także pogłębiali wiedzę o własnym regionie i kulturze kaszubskiej. Mieli też możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności przed szerszą publicznością, m.in. biorąc udział w VIII Pomorskich Spotkaniach Tanecznych w Gdyni,  XXV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w Bytowie, Dniu Kaszubskim w Tursku oraz podczas występów dla podopiecznych zaprzyjaźnionych placówek i instytucji takich jak bytowskie przedszkola czy  Dom Pomocy Społecznej w

16.
Uczymy, bawimy, wspieramy”
prowadzenie świetlic opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w Bytowie, Niezabyszewie, Gostkowie i Pomysku Wielkim”.
W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze z terapii dla 87 osób -  dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami z (27 osób), Niezabyszewa (20 osób), Gostkowa (20 osób) i Pomyska Wielkiego (20ób), które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i/lub patologiami.
Prowadzone zajęcia miały na celu rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych. Ponadto odbywały się zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne.

17. „Moja Ekolandia w trosce o naszą Ziemię”.
W ramach projektu ok. 160 osób niepełnosprawnych wzięło udział w tygodniu ekologicznym i włączyło się do aktywnego uczestnictwa w działaniach w środowisku i dla środowiska. Poprzez przeprowadzenie ciekawych zajęć, konkursów i zawodów skłoniliśmy  uczestników projektu do refleksji nad ich stosunkiem do przyrody, a w efekcie do zmiany postawy wobec niej w swoim codziennym życiu, tak aby  umiejętnie korzystać  z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji.


18. „Pomorze niezwykłe
wizyta w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie”.

Działanie to polegało na wyjeździe 35 osób niepełnosprawnych  do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. W trakcie wycieczki uczestnicy poznali historię życia mieszkańców wsi przed stu laty, wnętrze dawnego domu i  rozplanowanie wiejskiej zagrody oraz dawne sprzęty używane na wsi. Wzięli  czynny udział w obrządku zwierząt gospodarskich. Udział beneficjentów w wyjeździe wpłynął na rozwój ich zainteresowań, ukazał najlepsze etycznie wzorce zachowań wobec dziedzictwa regionalnego, krajowego iświatowego, ale też zachowanie wobec świata zwierzęcego i roślinnego.

19. „Nie ma nudy”
program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
W ramach projektu 60 osób niepełnosprawnych wzięło udział w imprezach integracyjnych, konkursach i zajęciach muzyczno ruchowych, które miały na celu integrację wychowanków, kształtowanie postaw społecznych oraz wzbudzanie motywacji do działania w grupie.

20.  Pozyskanie pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych z Banku Żywności w i dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz uczestnikom świetlic opiekuńczo wychowawczych, podopiecznym Stowarzyszenia znajdującym się w sytuacji materialnej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego