strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2009

Zrealizowane programy
 

1)   X Targi Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir"- jubileuszowa, dziesiąta edycja Targów odbyła się w dniach 26-27 listopada 2009r. W imprezie wzięły udział dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne z placówek szkolnictwa specjalnego, domów pomocy i warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa pomorskiego. W Targach wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 21 placówek, a odwiedziło nas około 2000 osób - zaproszonych gości, dzieci i młodzieży z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańców Bytowa i okolic. Podczas dwudniowej imprezy młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Ukoronowaniem imprezy był występ Majki Jeżowskiej. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości. Wartość zadania: 20.963,72zł, dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 16.993,75zł, Urząd Miejski w Bytowie: 700zł.

2)  
"Poszerzyć drogę" - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym. W programie wzięło udział 15 uczestników - dzieci niepełnosprawnych z    zaburzeniami    emocjonalno - psychicznymi z terenu Powiatu Bytowskiego. Dla każdego dziecka, na    podstawie wyników badań, dokumentacji lekarskiej i rozmów z rodzicami, opracowano    indywidualny program    rehabilitacji. Każdy uczestnik wziął udział w 15.    trzydziestominutowych sesjach. Łącznie przeprowadzono 112,5 godz. rehabilitacji.    Odbyło się również 16 konsultacji psychologiczno - pedagogicznych, podczas których    udzielano porad rodzicom i opiekunom. W trakcie spotkań z rodzicami i opiekunami    doświadczony psycholog i pedagog poruszali m.in. następujące kwestie: analizowanie    własnych reakcji, postaw i mechanizmów obronnych wobec dziecka, praca nad    doskonaleniem możliwości komunikowania się z dzieckiem, umiejętność radzenia sobie    ze stresem, konieczność przewartościowania hierarchii potrzeb i osobistych wartości,    akceptacja niepełnosprawności i zaburzeń psychicznych dziecka. Wartość zadania: 4.993,50zł, dofinansowanie: Wojewoda Pomorski: 4.000zł

3)   
"Pedagogika zabawy szansą na radosny rozwój" - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenu gminy Bytów. W programie wzięło udział 26 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Odbyły się 24 dwugodzinne spotkania, podczas których osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy, W. Sherborne i P. Dennisona, M. i Ch. Knill oraz muzykoterapii i zajęć prowadzonych w sali doświadczania świata. W ten sposób stwarzano sytuacje, w których uczestnik może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony, korygować dysfunkcje rozwojowe, rozwijać przez ruch świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia jej z innymi ludźmi, a także nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ponadto działanie to przyczyniło się do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz usprawniło proces ich integracji społecznej. Wartość zadania 5.957,93zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 4.800zł.

 


4)   "Bajkowe Kaszuby" - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych poprzez udział w warsztatach artterapii oraz upowszechnianie ich twórczości. W ramach projektu przeprowadzono 24 dwugodzinne spotkania warsztatowe dla 30 osób, w tym 16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku od 10 do 18 lat z terenu gminy Bytów. Uczestnikami programu były osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami, takimi jak upośledzenie umysłowe, ADHD, dysleksja, wady wymowy. Ponadto odbyła się wycieczka do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, połączona z warsztatami tematycznymi, wycieczka do Muzeum Zachodnio - Kaszubskiego w Bytowie, a także prezentacja wykonanych prac i dekoracji na X Targach Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir". Przeprowadzone zajęcia przyniosły korzyści dla całej grupy - dając przykłady zgodnego współżycia, chęci okazywania pomocy, umiejętności współpracy w grupie, ale również korzyści dla jednostek - rozwinęły wyobraźnię i wrażliwość, dając wiarę w siebie, odwagę i śmiałość, były dopingiem do ciężkiej pracy, rozbudzały ambicję, upór w dążeniu do celu, co tak ważne jest dla późniejszego, dorosłego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Wartość zadania - 1.763,78zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 1.000zł.

 

5)   "Wielkanocne palmy i pisanki" - organizacja konkursu integracyjnego dla uczniów ze szkół gminy Bytów. W konkursie wzięło udział ok. 150 uczniów z kilkunastu szkół gminy Bytów. Spotkanie uczniów z różnych środowisk szkolnych stworzyło możliwość wspólnego przebywania i współzawodnictwa z osobami z niepełnosprawnością, co przyczynia się do kształtowania w społeczeństwie pozytywnych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Na konkurs wpłynęło ponad 150 prac, z których nagrodzono 70. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpiło w Bibliotece Miejskiej, gdzie również odbyła się wystawa pokonkursowa. Później wszystkie prace zostały przekazane pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bytowie. Wartość zadania - 763,30zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 300zł.

 

6)   "Kaszubi, damy i rycerze" - prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego realizowanego podczas warsztatów tańca średniowiecznego i kaszubskiego. W ramach projektu utworzono dwie 16-osobowe grupy: jedną tańca średniowiecznego, drugą - kaszubskiego. Odbyło się 25 dwugodzinnych spotkań dla każdej z grup, co dało łącznie 100 godzin warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość poznania kultury ludowej oraz rozwinięcia swoich umiejętności artystycznych. Podczas warsztatów beneficjenci zdobywali i doskonalili umiejętność tańca średniowiecznego i kaszubskiego oraz wiedzę o własnym regionie od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Poprzez udział w warsztatach i prezentację dokonań mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, a przez szerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym wytworzyło się i pogłębiło u nich poczucie przynależności do zamieszkiwanego terenu. Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu samooceny osób niepełnosprawnych, a także do rozwoju i ochrony zanikających umiejętności artystycznych i ludowych. Wartość zadania - 1.566,94zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie - 699,94zł.

 

7)   "Pływanie - świetnym sposobem na czasu spędzanie" - realizacja projektu miała na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów w procesie integracji społecznej oraz podniesienie poziomu funkcjonowania i jakości ich życia poprzez aktywny wypoczynek. Udział w projekcie wzięła 30-osobowa grupa osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym, opiekę nad nimi sprawowało 6 opiekunów. Wszystkie niepełnosprawne osoby pochodziły z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni w Parku Wodnym w Darłówku. W trakcie dwugodzinnego pobytu na basenie młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby doskonaliły umiejętność pływania. Wartość zadania: 1.468zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 500zł.

 

8)   "Nad przepaścią" - organizacja widowiska słowno - muzycznego o tematyce prewencyjnej dla dzieci i młodzieży. Głównym celem programu było zaproponowanie uczniom aktywnego udziału    w spektaklu słowno - muzycznym o tematyce profilaktycznej. Podczas spektaklu dzieci    i młodzież miały możliwość uzyskania informacji dotyczących praw i obowiązków    człowieka. Dzięki temu wzrosła ich świadomość dotycząca tego, jakie mają prawa i gdzie  mogą szukać pomocy w przypadku ich naruszania, ale też co należy do ich obowiązków i jakie są konsekwencje ich niewypełniania.    Wartość zadania: 950zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 300zł.

9)   
"Dzień integracji" - organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin. Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół powiatu bytowskiego aktywnego udziału w dwudniowej imprezie integracyjnej. Dało to szansę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym na spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami i zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Ponadto jednym z celów projektu była możliwość spotkania rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli uczących w klasach integracyjnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bytowie. Spotkanie to było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a nauczyciele mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i nowoczesnej rewalidacji. Wartość zadania: 1.207,50zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 500zł.
   
10)   
"To szkodzi mojemu zdrowiu" - organizacja konkursu prac dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia. Głównym celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i   gimnazjalnych Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o tematyce    profilaktycznej. Podczas wykonywania prac konkursowych uczniowie mieli    sposobność do refleksji i odpowiedzenia na pytania: Czy warto ryzykować? Jakich    wyborów warto dokonywać, a z czego należy rezygnować w trosce o swoje zdrowie?    Poprzez rozwijanie aktywności i twórczej wyobraźni kształtuje się wśród młodych ludzi    umiejętność wyrażania własnych emocji i przeżyć, wypowiadania swego zdania na ważne    tematy. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac, które oceniane były w trzech kategoriach:    klasy I - III szkoły podstawowej, klasy IV - VI szkoły podstawowej, klasy I - III    gimnazjum. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem komisja konkursowa    uznała, że w każdej kategorii wiekowej uczniowie, poza pierwszymi trzema miejscami,    otrzymają także wyróżnienia. Wartość zadania: 1.225,32zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 1.000zł.  

11)  
"Ustrzeż się przed…" - organizacja  widowiska słowno - muzycznego o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego. Celem programu było zaproponowanie naszym podopiecznym aktywnego udziału w   spektaklach    słowno - muzycznych, po których będą mieli możliwość dokonywania    właściwych wyborów życiowych. Impresariat Artystyczny "Inspiracja" i Teatr "Feniks"    zaprezentowały dwa widowiska o tematyce profilaktycznej: "Gdzie ja jestem?",    poruszający problem uzależnienia alkoholowego oraz "W krainie bajtów", w którym    przedstawiono problem uzależnienia od komputera. Podczas przedstawień dzieci i    młodzież miały możliwość uzyskania informacji, czym jest uzależnienie od    alkoholu i od komputera. Uczestnicy pogłębili wiadomości na temat zagrożeń    i konsekwencji, jakie wiążą się z uzależnieniami, aktywnie doskonalili techniki    asertywne. Wartość zadania: 1.000zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 800zł.   

 

12)       "Na szlaku" - socjoterapia młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez krajoznawstwo i aktywny wypoczynek. Dzieci i młodzież niepełnosprawne wzięły udział w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych metodą krajoznawstwa w godzinach popołudniowych, dzięki czemu  ograniczone zostało ich zainteresowanie używkami i innymi zagrożeniami. Uczestnicy  zobaczyli, w jaki sposób aktywnie można spędzać czas wolny, a także pogłębili wiedzę    dotyczącą najbliższego środowiska. Zorganizowano 12 pięciogodzinnych  spotkań, w których uczestniczyło 14 osób - młodzież zagrożona demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym. Wartość zadania - 759,61zł, dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bytowie: 300zł.

 

13)     "ART - integralny program umiejętności społecznych" - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Około 200 osób niepełnosprawnych wzięło udział w 12 spotkaniach profilaktycznych    i konkursach, które miały na celu wzrost świadomości i wiedzy, czym jest agresja    i przemoc oraz pokazanie sposobów radzenia sobie z nią i jej unikania. Na zakończenie    programu został zorganizowany tydzień profilaktyki, podczas którego wszystkie zajęcia    odnosiły się do uzyskanych wcześniej informacji. Dzieci i młodzież wzięły również    udział w konkursie profilaktycznym oraz widowiskach słowno - muzycznych,    poruszających zagadnienia uzależnień i agresji. Wartość zadania: 1.708,75zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 1.000zł.

 

14)    "Przez cztery pory roku na szlaku" - socjoterapia młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez krajoznawstwo i aktywny wypoczynek. W ramach programu, w okresie od kwietnia do listopada 2009 roku, zorganizowano    7 spotkań dla 17 osób niepełnosprawnych zagrożonych demoralizacją lub    zdemoralizowanych. W trakcie zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy zwiedzili między    innymi zabytki Bytowa, w tym XIV-wieczny zamek pokrzyżacki, odbyły się wycieczki    do lasu nad Jeziorem Mądrzechowskim (rezerwat leśny), nad Jezioro Głęboczko    (rezerwat wodno-florystyczny) oraz szlakiem pieszym niebieskim pn. "Kraina lasów    i jezior" do Jeziora Jeleń. W trakcie zajęć uczestnicy zobaczyli, w jaki sposób aktywnie    można spędzać czas wolny, a także pogłębili wiedzę dotyczącą najbliższego środowiska. Wartość zadania: 1.750zł, dofinansowanie: Urząd Miejski w Bytowie: 1.000zł


15)   Pozyskanie pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych z Banku Żywności w Tczewie i przekazanie na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bytowie. Wartość uzyskanej pomocy: 10.024,04zł.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego