strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2012

Zrealizowane programy

Zadania zrealizowane w 2012 roku


1. XIII Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”. W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 24 placówek z terenu województwa pomorskiego. Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.


2. „Apetyt na zdrowie” – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzonym rozwojem psychiczno-emocjonalnym z rodzin o niskim statusie materialnym. W programie rehabilitacji wzięło udział 15 uczestników – dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalno – psychicznymi z terenu Powiatu Bytowskiego, a ich rodzice/opiekunowie skorzystali z punktu informacyjno – konsultacyjnego prowadzonego przez  pedagoga.


3. „Uczymy, bawimy, wspieramy” – prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami terapii dla dzieci i młodzieży z Niezabyszewa i Gostkowa”. W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami terapii dla 40 osób -  dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami ze wsi Niezabyszewo oraz Gostkowo, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i/lub patologiami.

4. „W sprawnym ciele sprawny duch” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M i Ch Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi i muzycznymi.  


5. „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości. W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne i warsztaty terenowe w Muzeum w Kwidzynie, podczas których m.in. wzięli udział w lekcji muzealnej i warsztatach wyrobu dawnych przedmiotów codziennego użytku z gliny


6.  „Zrobimy pływaka z każdego dzieciaka”. Udział w projekcie wzięła 30-osobowa grupa osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu Gminy Bytów,  z rodzin o niskim statusie materialnym. W ramach programu zorganizowano dwa wyjazdy na pływalnię do Aqua Centrum w Kościerzynie, w trakcie których młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby, doskonaliły umiejętność pływania.


7. „Scena i My” - prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mieli możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, rozwijali wyobraźnię i kreatywność, prezentowały swoje umiejętności podczas konkursów i przeglądów. W ramach projektu dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „W tajemniczej krainie krasnali”.


8. „Żyjemy bez agresji” – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Około 180 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w spotkaniach profilaktycznych i konkursach, które miały na celu wzrost świadomości i wiedzy, czym jest agresja i przemoc oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.


9. „Dzień integracji” – organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin.  Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a nauczyciele mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i nowoczesnej rewalidacji.

10. „Żyjemy bez używek” – organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia. Celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia.


11. „Korekta”– organizacja  widowisk słowno – muzycznych o tematyce prewencyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego. W dwóch spektaklach słowno – muzycznych o tematyce prewencyjnej wzięło udział ok. 180 osób niepełnosprawnych. Podczas spektakli dzieci i młodzież miały możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz nabycia i podniesienia umiejętności społecznych: współpracy i funkcjonowania w grupie, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, radzenia sobie ze swoimi uczuciami oraz akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów.


12. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”. W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, dwóch rajdach pieszych i rowerowych  oraz rajdzie „Szlakiem zamków gotyckich”.


13. „Futbol, futbol to taka piękna gra” – organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnictwa specjalnego. Uczniowie, w celu przygotowania się do konkursu, poznali historię, zasady i tradycje gry w piłkę nożną w Polsce i na świecie. Konkurs połączony był z różnymi konkurencjami sportowymi i sprawnościowymi, by wyrównać szanse drużyn o zróżnicowanym poziomie intelektualnym. Przybliżono młodzieży zasady gry zespołowej – piłki nożnej, jej historii i walorów zdrowotnych, a także pojęcia fair play oraz zastosowania go w grze i w życiu codziennym, jak również bezpiecznego i kulturalnego kibicowania.


14. „Wielkanocne palmy i pisanki” – organizacja integracyjnego konkursu edukacyjnego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów. W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno – techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. W konkursie wzięło udział około 400 uczniów, którzy przygotowali prace indywidualne i zbiorowe. Nagrodzono 52 prace indywidualne oraz 5 zbiorowych.


15. „Cukierki” – program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W ramach programu  70 dzieci - uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych, opartych na konwencji bajki, a dotyczących profilaktyki uzależnień, głównie narkomanii.


16. „EEG Biofeedback” – program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych. W terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Każde dziecko wzięło udział w 18 sesjach terapeutycznych.

17. "Oswoić świat" - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu.

18. „Wyspa pozytywnych zmian” – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Bytowie. W ramach projektu dla 30 dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a także specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne i wyrównawcze, prowadzone różnymi metodami, mające na celu rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych. Ponadto odbywały się zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym (logopedia i arteterapia) oraz zajęcia socjoterapeutyczne, mające na celu przeciwdziałanie patologii, uzależnieniom, zachowaniom społecznie nieakceptowanym i wykluczeniu społecznemu uczestników.

19. Budowa boiska sportowego z placem zabaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego